Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 9

Zakres nadzoru W?adz Ko?cielnych nad Wydzia?em Teologii


§ 69

Zgodnie z ustaleniami Umowy okre?lonej w § 1 Statutu nadzór W?adz Ko?cielnych nad Wydzia?em Teologii dotyczy w szczególno?ci:
1/ doboru nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydzia?u.
2/ troski o to?samo?? katolick? Wydzia?u polegaj?c? na zagwarantowaniu     realizacji  programu studiów oraz wierno?ci nauce katolickiej, zgodnie     z normami zawartymi w Kodeksie prawa kanonicznego z 25 stycznia     1983 r.,  postanowieniami  Konstytucji Apostolskiej Jana Paw?a II „Sapientia     Christiana” z dnia  29 czerwca 1979 r. i z za??czonymi do niej      „Ordinationes”.


§ 70

 1. Wielki Kanclerz reprezentuje Stolic? Apostolsk? wobec Wydzia?u Teologii, ca?ego Uniwersytetu i ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego oraz Wydzia? wobec Stolicy Apostolskiej.
 2. Nadzór Wielkiego Kanclerza nad Wydzia?em Teologii oprócz spraw okre?lonych w § 69 obejmuje:
   1) zatwierdzanie kandydatów na dziekana, przedstawionych przez przewodnicz?cego wydzia?owej komisji wyborczej,
   2) przyjmowanie od nowo wybranego dziekana wyznania wiary,
   3) udzielanie - a w razie konieczno?ci cofanie - misji kanonicznej nauczycielom akademickim prowadz?cym zaj?cia w zakresie dyscyplin odnosz?cych si? do wiary i obyczajów. Szczegó?owy sposób post?powania w tym zakresie okre?la wewn?trzny Regulamin Wydzia?u,
   4) przedk?adanie Kongregacji Wychowania Katolickiego wniosków o wymagany dla profesorów oraz doktorów honoris causa „Nihil obstat”,
   5) informowanie Kongregacji Wychowania Katolickiego o powa?niejszych sprawach Wydzia?u i przesy?anie jej okresowych sprawozda? o stanie Wydzia?u.


§ 71

 1. Nauczycieli akademickich zatrudnia si? zgodnie z przepisami ustawy, statutu oraz Regulaminu Wydzia?u Teologii i postanowieniami Umowy okre?lonej w § 1 Statutu.
 2. Nauczyciele akademiccy, zajmuj?cy si? dyscyplinami ko?cielnymi, którzy ubiegaj? si? o stanowiska naukowo-dydaktyczne musz? uzyska? misj? kanoniczn? (missio canonica) od Wielkiego Kanclerza i z?o?y? wobec dziekana wyznanie wiary, pozostali nauczyciele akademiccy Wydzia?u Teologii musz? otrzyma? przed nominacj? lub zawarciem umowy zgod? na nauczanie (venia docendi).
 3. Misj? kanoniczn? lub zgod? na nauczanie na Wydziale Teologii wydaje i cofa Wielki Kanclerz na wniosek dziekana Wydzia?u Teologii.
 4. Nauczycielami akademickimi Wydzia?u Teologii mog? by? osoby nale??ce do ko?cio?a katolickiego i zachowuj?ce jego nauk? oraz kieruj?ce si? w ?yciu zasadami moralno?ci chrze?cija?skiej.


§ 72

 1. Nauczyciel akademicki, któremu cofni?to misj? kanoniczn? lub zgod? na nauczanie nie mo?e prowadzi? zaj?? na Wydziale Teologii.
      Cofni?cie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie mo?e stanowi? podstaw?     rozwi?zania stosunku pracy.
 2. Cofni?cie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie poprzedzone jest     post?powaniem okre?lonym w regulaminie Wydzia?u Teologii.


§ 73

 1. Wydzia? Teologii ?ci?le wspó?pracuje z Wy?szym Seminarium Duchownym Metropolii Warmi?skiej „Hosianum”. Wspó?prac? t? reguluje odr?bna umowa zawarta w uzgodnieniu z dziekanem Wydzia?u Teologii, mi?dzy rektorem Uniwersytetu, a rektorem Seminarium.
 2. Wydzia? Teologii mo?e zawiera? umowy o wspó?pracy z innymi wy?szymi seminariami duchownymi zw?aszcza z terenu Metropolii Warmi?skiej. Wspó?prac? reguluje odr?bna umowa zawarta - w uzgodnieniu z dziekanem Wydzia?u Teologii, - pomi?dzy rektorem Uniwersytetu, a rektorem seminarium.


§ 74

 1. Wydzia? Teologii b?dzie korzysta?, przez czas swojego istnienia, z budynków nale??cych do Archidiecezji Warmi?skiej. W?adze ko?cielne pokrywaj? koszty zwi?zane z inwestycjami i remontami, za? koszty zwi?zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów - u?ytkowanych przez Wydzia? Teologii na zasadzie u?yczenia – ponosi Uniwersytet.
 2. Wynagrodzenia pracowników i pomoc materialn? studentom Wydzia?u Teologii zapewnia Uniwersytet.
 3. Nadzór nad w?a?ciwym wykorzystaniem ko?cielnych ?rodków finansowych przys?uguje Wielkiemu Kanclerzowi Wydzia?u.

Ta strona by?a odwiedzana 527 razy (w tym z UWM 27 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa